parallax background

#18 Starorzecza i łęgi Odry

#17 Wollup
29. czerwca 2022
#19 Osuszenie Łęgów Odrzańskich
7. lipca 2022
Nie ma dziś niemal obszarów, na których rzeki mogą się swobodnie rozwijać. Najczęściej koryta rzek są prostowane, aby można je było wykorzystać do żeglugi, albo w celu pozyskania nowych terenów lub trwałego wyznaczenia granic państwowych. Poprzez takie działania człowiek mocno ingeruje w przyrodę, co prowadzi do znacznego pogorszenia stanu ekosystemów. Zakrojony na niewyobrażalnie szeroką skalę projekt budowy sztucznego przebicia koryta Odry w pobliżu Krummer Ort koło Hohenwutzen także służył takim ludzkim celom – osuszeniu Łęgów Odrzańskich i umożliwieniu stałego osadnictwa.

W latach 1747-1762 za rządów Fryderyka Wielkiego (Fryderyka II, zwanego również Starym Frycem) udało się utworzyć nowe koryto Odry na długości ok. 20 km pomiędzy Güstebieser Loose a Hohensaaten. Przy realizacji tego ambitnego projektu, zaprojektowanego przez matematyka Leonharda Eulera i nadzorowanego przez holenderskiego inżyniera budownictwa wodnego Simona Leonharda von Haarlem, zatrudnionych było stale tysiąc robotników.

Często jednak, tak jak tu, na obszarze Łęgów Odrzańskich, w krajobrazie pozostają widoczne ślady dawnych odnóg rzek lub nadrzecznych łęgów, które często też są jeszcze całkiem dobrze wypełnione wodą, a niekiedy nawet połączone z głównym korytem rzeki. Na takich obszarach często mamy do czynienia z wysoką różnorodnością biologiczną i występowaniem chronionych gatunków zwierząt, takich jak np. bóbr czy wydra.

Zachowanie tych małych oaz przyrody ma szczególne znaczenie ekologiczne i jest wspierane przez Europejską Ramową Dyrektywę Wodną.

W pobliżu naszej skrytki można zobaczyć pozostałości dawnej odnogi rzeki, która jeszcze nie uległa lądowieniu.